Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
384596

Historia WDK

WIEJSKI DOM KULTURY W ROSKU – ZARYS HISTORYCZNY

Utworzenie placówki kulturalnej było wynikiem dużego zaangażowania się na przestrzeni wielu dziesiątek lat w amatorską działalność artystyczną dużej i zróżnicowanej wiekowo grupy społecznej. Czynne uczestnictwo w twórczości amatorskiej w większym stopniu zaspokaja potrzebę samorealizacji jednostki, niż bierny odbiór dzieł artystycznych, najwyższej nawet jakości. Tradycje organizowania imprez, obrzędów i kultywowania zwyczajów sięgają bardzo odległych czasów. Pierwszą wzmiankę o obrzędach i pieśniach  z miejscowości Rosko znależć można w „Dziejach wszystkich” XVIII – wiecznego etnografa Oskara Kolberga. Przez szereg lat kultywowano te wspaniałe tradycje. W zeszytach „Nowe Myśli” wydanych przez Gimnazjum czarnkowskie w okresie międzywojennym, opisano inne zwyczaje min. – „śmiercisko”, „straszki”, obrzędy weselne i inne.Trudno dzisiaj dotrzeć do jakichkolwiek materiałów na temat działalności kulturalnej w Rosku, ponieważ w tamtym okresie działacze społeczni, organizujący życie kulturalne wsi, nie byli zobowiązani do prowadzenia takiej dokumentacji. Najstarsi żyjący mieszkańcy wsi, wspominają organizowane w latach trzydziestych zabawy dożynkowe. Organizatorem tych zabaw było Kółko Rolnicze z Roska.

Największa mobilizacja zespołów (zespół folklorystyczny, chór "Lutnia", zespół kabaretowy) następowała właśnie w okresie dożynkowym.  W 1982 roku po rozwiązaniu ZSMP powstało na nowo Koło ZMW, które kontynuowało tradycje ZMW z lat 60 - tych i początku 70 - tych.

Zarząd pod kierunkiem Adama Dolacińskiego, opierał swoje prace na organizowaniu dyskotek i zabaw młodzieżowych. Stan ten trwał rok. Po roku wybrano nowy Zarząd Koła do którego weszli:

1. Kol. Piotr Waśko - przewodniczący

2. Kol. Henryk Helak - wiceprzewodniczący

3. Kol. Marian Puślecki - skarbnik

4. Kol. Justyna Puślecka (z d. Guziewicz) - sekretarz

5. Kol. Janusz Waśko - członek

Wybrano też nową Komisję Rewizyjną

1. Kol. Andrzej Rybarczyk - przewodniczący

2. Kol. Andrzej Łuś - członek

3. Kol. Andrzej Hyra - członek

Pierwszym kronikarzem koła była Kol. Elżbieta Rybarczyk (z d. Wieczorek).

To właśnie ten, wówczas prężnie działający Zarząd Koła ZMW, z przewodniczącym na czele, objął odtąd patronat nad działalnością kulturalną wsi. Postanowiono po kilkuletniej przerwie odtworzyć działalność zespołu folklorystycznego.

Oprócz dożynek organizowano imprezy z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, akademie z okazji świąt narodowych. Organizowano również imprezy jubileuszowe, wieczornice, spotkania autorskie oraz zabawy i dyskoteki dla młodzieży. Szczególnym sentymentem darzono imprezę związaną z Tradycjami Powwstania Wielkopolskiego, w którym udział brali nasi dziadowie, walcząc również o niepodległości Roska. Części artstyczne na wszystkie imprezy były przygotowywane przez młodzież, przy współpracy z działającymi w ruchu amatorskim osobami dorosłymi. Pierwszym instruktorem społecznym po przerwie była pani Stanisława Guziewicz. W związku z prowadzoną działalnością Zarząd Koła rozpoczął starania o powołanie w Rosku placówki kulturalnej z prawdziwego zdarzenia. Praca Koła oraz baza Domu Kultury i Remizy pozwoliła na to, aby Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wieleniu utworzyła Wiejski Dom Kultury w Rosku, podporządkowany merytorycznie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieleniu. Dyrektorem WOK w Rosku został główny inicjator powołania placówki, przewodniczący ZMW - Kol. Piotr Waśko, który swoją pracę rozpoczął od dnia 20 grudnia 1984 roku. Dużą rolę w staraniach o powołanie placówki odegrali również: ówczesny sekretarz UMiG w Wieleniu pani Barbara Łusiewicz oraz Przewodniczący R. N. M i G Wieleń pan Bolesław Namerła. Plan pracy WOK oparty został na planie pracy ZMW po odpowiednim rozszerzeniu i zmodyfikowaniu. W dniu 3 maja 1985 roku do zasadniczej służby wojskowej odszedł dyrektor placówki Kol. Piotr Waśko i do czasu jego powrotu w czerwcu 1986 roku funkcję tę przejął Kol. Marian Puślecki.

W związku z reorganizacją Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wieleniu wydała uchwałę w sprawie powołania Wiejskiego Domu Kultury w Rosku, w którym pracę organizował kierownik placówki.

31 grudnia 1990 roku funkcję kierownika przestał pełnić pan Piote Waśko, a od 1 stycznia 1991 roku funkcję objął pan Andrzej Waśko i pracował na tym stanowisku do 31 sierpnia 1991 roku. Od dnia 1 września 1991 roku funkcję kierownika placówki objęła pani Katarzyna Waśko pracując do 31 lipca 1996 roku. Od dnia 1 sierpnia 1996 roku funkcję kierownika objęła pani Elżbieta Rybarczyk, która po objęciu stanowiska Etatowego Członka Zarządu Powiatu zakończyła pracę w WDK w listopadzie 2006 roku. Kolejnym kierownikiem od dnia 2 stycznia 2007 roku do chwili obecnej jest Lucyna Bukowska. Zgodnie ze statutem Wiejskiego Domu Kultury w Rosku placówka ta jest samorządową instytucją finansową ze środków budżetowych gminy. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Wieleniu. Głównym celem działalności WDK jest realizacja zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, wychowania eststycznego oraz pozyskiwanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Placówka prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie społecznie akceptowanego programu zgodnie z założeniami polityki kulturalnej państwa i gminy. Przedmiotem działalności Wiejskiego Domu Kultury w Rosku jest min.:

  doskonalenie programów bazy i kadry,

·          współdziałanie z placówkami kulturalnymi i oświatowymi szczególnie na terenie miasta i gminy,

·          współdziałanie z zaiteresowanymi osobami i organizacjami w zakresie:

a) organizowanie czynnegouczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym,

b) udzielenie pomocy organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno - oświatowemu,

c) organizowanie usług kulturalnych, imprez wypełniających czas wolny ludności,

d) realizowanie zadań w zakresie adaptacji, inwestycji i remontów kapitalnych obiektów placówki kulturalnej,

e) programowanie rozwoju imprez kulturalnych oraz realizowanie zadań w tej dziedzinie.

Bardzo duże znaczenie w działalności WDK odegrała powołana zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Wieleniu Społeczna Rada Programowa.

Radę na okres 1 roku powołuje kierownik placówki kulturalnej i pracuje ona zgodnie ze statutem danej placówki. Rada opiniuje program działania WDK z prawem do uzupełnień tego programu o własne treści. Ocena również wykonanie planu, a wnioski przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy. Społeczna Rada Programowa zasługuje na duże wyróżnienie ze względu na szczególne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz rozwoju kultury wsi. Od początku istnienia placówki niezmienny jest trzon rady i są to:

Pani Stanisława Guziewicz - wieloletni instruktor społeczny zespołów ludowych, skarbnik Społecznej Rady Programowej, pani Iwona Szylke - prezes chóru "Lutnia" oraz prezes Społecznej Rady Programowej, paniJoanna Sowa - instruktor społeczny zespołów ludowych, autorka wielu tekstów i scenariuszy, sekretarz Społecznej Rady Programowej, pani Irena Waśko i pan Stefan Waśko - zaangażowani działacze społeczni oraz pan Andrzej Rybarczyk działający już w zarządzie ZMW, następnie przez pewien okres w Radzie Programowej, a przez wszystkie lata działalności placówki instruktor muzyczny zespołów działających w WDK. Przez wszystkie lata swej działalności placówka ciągle się rozwija. Mimo kilkakrotnej zmiany kierowników, idea pozostała wciąż ta sama. Zawsze na pierwszym miejscu była praca z ludźmi, a niedla ludzi, skąd na większość imprez kulturalnych części artystyczne przygotowywane są przez własne zespoły. Dawało to zawsze dużo satysfakcji zarówno występującym,jak i instruktorom przygotowującym zespoły. W roku 1988 reaktywowano po przerwie, działający dokońca lat siedemdziesiątych chór "Lutnia". Oprócz zespołu folklorystycznego swoją działalność rozpoczęła kapela ludowa "Rołżany", zespół teatralny "Ate" oraz koła zainteresowań i zespoły kabaretowe. Wypracowano szereg imprez cyklicznych regionu np.: "Sobótka", "Dożynki", "Rocznica Powstania Wielkopolskiego", "Gminny Konkurs Recytatorski", Święto Pieśni i Muzyki "Cecylia", Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej "Malwa", Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej "Barka".