Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
384551

Sołtys i rada sołecka

      W dniu 4 lutego 2015 r. odbyło się sprawozdawczo - wyborcze zebranie sołectwa wsi Rosko. Spotkanie rozpoczął sołtys wsi Henryk Helak, który przywitał wszystkich obecnych na zebraniu. Henryk Helak złożył sprawozdanie z pracy sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Rosko w minionej kadencji. Podkreślił zadania, które udało się zrealizować przy wkładzie pracy własnej mieszkańców sołectwa oraz wsparciu miejscowych firm i osób prywatnych. Wyszczególnił również zadania, w które angażowała się Rada Sołecka dla poprawy wizerunku wsi oraz w trosce o mieszkańców. Sołtys podziękował również członkom Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej za ich wkład pracy oraz sponsorom za pomoc udzielaną sołectwu w trakcie minionej kadencji.
      Następnie głos zabrała burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, która złożyła na ręce sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej podziękowania za pracę w minionej czteroletniej kadencji. Imienne podziękowania, które wręczyli: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Myszkowski otrzymali: sołtys wsi- Henryk Helak, członkowie Rady Sołeckiej: Przemysław Dymek, Joanna Sowa, Lucyna Bukowska, Stanisław Waśko, Mariusz Kinowski, Krzysztof Plich, Przemysław Fręśko oraz Komisja Rewizyjna: Stefan Waśko, Mariusz Michalski, Marek Sikora.
      Następnie przystąpiono do procedury wyborów władz sołectwa. Do komisji skrutacyjnej wybrano: Iwonę Szylke, Stefanię Rembarz, Magdalenę Rychlewską, Anetę Fręśko, Tobiasza Waśko. Zasady głosowania przedstawił zebranym sekretarz gminy Wieleń- Marek Dolny. Jedynym zgłoszonym kandydatem na stanowisko sołtysa wsi był Henryk Helak. W tajnym głosowaniu uzyskał on poparcie 131 osób, przy obecności na zebraniu 138 mieszkańców wsi Rosko. Gratulacje dla nowo wybranego pana sołtysa złożyła burmistrz Wielenia- Elżbieta Rybarczyk oraz goście uczestniczący w spotkaniu.
      Następnie przystąpiono do wyborów do Rady Sołeckiej. Protokół komisji skrutacyjnej odczytała Aneta Fręśko. Spośród 13 zgłoszonych kandydatur mieszkańcy zgromadzeni podczas zebrania wybrali na Członków Rady Sołeckiej wsi Rosko:

Mikołaja Wieczorka,

Mariusza Michalskiego,

Lucynę Bukowską,

Tomasza Helaka,

Benedykta Ławidę,

Mariusza Kinowskiego,

Tomasza Waśko.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Maria Graś,

Joanna Sowa,

Szymon Ranke.
      W czasie gdy komisja skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania oraz liczyła głosy burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk przedstawiła zebranym budżet gminy na rok 2015, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Rosko w roku 2014 oraz plan funduszu na rok 2015. W miarę możliwości na bieżąco wyjaśniane były również wnioski zgłaszane przez mieszkańców wsi. W kwestii zgłoszonych spraw gmina podejmie stosowne kroki by udzielić wiążącej odpowiedzi w zgłaszanych przez mieszkańców sprawach. Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk przedstawiła zebranym wstępne założenia finansowania budowy dróg w ramach PROW 2014-2020. Mieszkańcy jako jeden z pilniejszych problemów wymagających interwencji zgłosili braki wody przy zaniku dostawy energii elektrycznej. Wyjaśnień w kwestii zakupu agregatu prądotwórczego do stacji wodociągowej w Rosku udzielił Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu Adam Pazurek.
       W związku z rozpoczęciem kolejnych prac planistycznych szczegółowych wyjaśnień związanych z opracowaniem zmiany studium dla wsi Rosko udzieliła Izabela Forecka- Fręśko insp. ds. planowania przestrzennego UM w Wieleniu. Przedstawiła ponadto tereny, które ujęte zostały w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz poinformowała o planowanym nadaniu nazwy ulicy w obrębie wsi przy terenach, które są obecnie zabudowywane budynkami mieszkalnymi. Poruszane były także aspekty związane z oddziaływaniem wprowadzanych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Mieszkańcy poruszali problemy wiązane z odbiorem odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła z-ca burmistrza Wielenia Magdalena Sobczak. Udzielono ponadto wyjaśnień dotyczących kwestii budowy sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich oraz możliwości uzyskania dofinansowania na realizację takich zamierzeń inwestycyjnych. Elżbieta Rybarczyk poinformowała zebranych, że na terenie gminy nie jest planowana w roku 2015 podwyżka opłat za odbiór odpadów stałych. Ponadto poinformowała o projektach, które zostały zgłoszone do konkursów przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Dynia" w Rosku. Omawiano także kwestie związane z opracowywaniem dokumentów strategicznych, tu zainteresowanych mieszkańców zaproszono na pierwsze spotkanie dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy Wieleń, które odbędzie się 18 marca 2015 r. w Wieleniu.
       Janusz Białoskórki- radny powiatowy przedstawił zebranym zakres zagadnień, którymi zajmuje się w ramach prac w komisjach Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Z-ca burmistrza Wielenia Magdalena Sobczak poinformowała mieszkańców o zbliżających się wyborach do izb rolniczych. Materiały informacyjne przekazano zainteresowanym mieszkańcom. Stosowna informacja zostanie również opublikowana na tablicy informacyjnej sołectwa. Na zakończenie spotkania pani burmistrz Elżbieta Rybarczyk podziękowała mieszkańców wsi Rosko za aktywny udział w zebraniu. Złożono także podziękowania Komisji Skrutacyjnej za bardzo sprawne przeprowadzenie procedur wyborczych.
 
 Gmina Wieleń